Get Adobe Flash player
I N N O V AT I E Apps voor dagelijks gebruik die aansluiten bij de behoeften van klanten, apps die event driven zijn en niet uitgaan van verzekeringsproducten, het zonder terughoudendheid delen van persoonlijke data en het creëren van communities. Dit waren de overeenkomsten in de acht pitches van jonge verzekeraars op het event Building our Future, een gezamenlijk initiatief van het Verbond van Verzekeraars, stichting New Financial Forum en Young InSurance op 28 oktober in Kasteel Nyenrode. Jongeren brengen dynamiek in sector op gang TE K S T W I LLE M V R E E S W I J K | B E E L D PA U L KO O P MA N E N ER IK VA N DEN B ER G H et jongerenevent, met Jo- lien Groenewoud en Nicole Lemmen van het Verbond als dagvoorzitters, heeft de ambitie om de kennis, ener- gie en de frisse blik van jon- geren in de sector beter te benutten. Dit vanuit de behoefte van jongeren zelf. Zij hebben aangegeven in onder meer het themanummer Young Ones van het New Financial Forum en tijdens ver- schillende bijeenkomsten van het Ver- bond van Verzekeraars te willen leren van disrupters als Uber en Airbnb, in dialoog te willen blijven met de huidi- ge generatie bestuurders en een eigen platform te willen. Bovendien zien ze graag dat bestaande jongereninitiatie- ven worden gebundeld. Vandaar dit initiatief op Nyenrode waar honderd Young Professionals op af kwamen. Met Marco Knitel van Uber en Stephan Fellinger van Zaak van Ver- trouwen als inspirators, met workshops waarin de vraag: ‘wat is het antwoord 28 | NFM WINTER 2015 van de verzekeringssector op de perma- nente stroom aan innovatie?’ centraal stond en met acht pitches van maxi- maal twee minuten waarin de jongeren hun innovatieve idee presenteerden. Een pitch die werd beoordeeld door een jury bestaande uit voorzitter Mar- co Keim (Aegon), Marco Knitel (Uber), Hans van der Noordaa (Delta Lloyd) en Richard Weurding (Verbond van Verze- keraars). De pitches werden getoetst op de criteria: collectief belang, uitvoer- baarheid, klantwaarde en originaliteit. De winnende pitch mag het innoveren- de klantidee opnieuw presenteren tij- dens de ledenvergadering van het Ver- bond met een gerede kans dat het idee ook daadwerkelijk wordt uitgevoerd. Een dialoogdag dus met impact voor sector en klant. INNOVAT I E ALS NO O D ZAAK “De sector moet innoveren”, zei Ver- bondsdirecteur Weurding bij de aftrap. “Er is simpelweg geen andere keus. Als gevolg van de crisis en de woekerpolis- affaire zijn we lange tijd erg intern ge- richt geweest. Nu is het noodzaak om de toekomst weer vorm te geven. Dat gaat veel verder dan alleen productinnova- ties. Het is goed om juist de jongeren de dynamiek op gang te laten brengen.” Marco Knitel van Uber benadrukte dat elk bedrijf – dus ook een zogenoemde disrupter als Uber – continu moet inno- veren. “Als je niet meer innoveert, ben je binnen duizend dagen out of busi- ness. Wie nu een kind krijgt, weet dat de kans dat het straks op zijn achttien- de nog een rijbewijs moet halen bijna nihil is. Dan rijden we immers in zelf- rijdende auto’s.” In een excellent betoog benadrukte Knitel onder meer dat innoveren voor- al van belang is als het juist nog goed gaat met je bedrijf. “Investeer in inno- vatie, investeer in jongeren en blijf on- derzoeken waar de markt behoefte aan heeft. Innovatie is er in overvloed. Als innovators de krachten bundelen, heb