Get Adobe Flash player
RENDEMENT Henk Fransen is arts en behoort tot ’s werelds meest ervaren experts op het gebied van kanker. Hij pleit voor een medicijnloos ziekenhuis waar het beste uit alle geneeswijzen wordt verenigd. “Gezondheid kun je niet verzekeren. Je kunt als individu wel de volle verantwoordelijkheid nemen om je genezend vermo- gen te versterken. Voor verzekeraars zijn er volop kansen hieraan bij te dragen.” Het eerste medicijnloze ziekenhuis van Nederland T E K S T I VO VA LK ENB U R G | B EELD G IJS VER STEEG “I k lag in mijn eerste levens- jaar maandenlang op een isolatiekamertje in het zie- kenhuis. Mijn immuunsy- steem werkte niet. De art- sen hebben me naar huis laten gaan om te sterven, maar toen ik thuis liefdevol werd aangeraakt en borstvoeding kreeg, ben ik opgeknapt. Deze ervaringen hadden diepe impact. Het heeft me doen beseffen hoe be- langrijk, naast reguliere behandelin- gen, ook aanraking, warmte en con- tact is voor genezing. Hoe bijzonder om nu aan de andere kant van het bed te staan. Om mensen te ondersteunen in hun genezing en ze te leren hoe ze kracht kunnen vinden om hun uitda- gingen te overwinnen. Wat ik de afge- lopen dertig jaar van mensen met kan- ker over de herstelkracht van lichaam en geest heb geleerd, is voor iedereen van belang.” M O ED E R T HE RE S A “In mijn studie geneeskunde miste ik de menselijke aspecten. Ik vond dat de reguliere geneeskunde de mens teveel reduceerde tot een lichaam, soms tot een machine. Zo’n machine kan stuk gaan en dan kun je het repareren. Er is op zichzelf niets mis met die gedachte- gang en er is ook veel mee bereikt. De reguliere geneeskunde is in staat om bij een ernstig ongeval, bij complicaties, “ZORGVERZEKERAARS DIENEN TE STOPPEN MET POLISSEN OM GEZONDHEID TE VERZEKEREN” bij serieuze acute ziektes of bij geboor- tes mensen met kunst en vliegwerk in leven te houden. Ik heb daar zelf meer- dere keren mijn leven aan te danken gehad. Ik ben dan ook de laatste om te beweren dat de reguliere geneeskunde niet goed is. Maar het kent ook zijn be- perkingen. Vooral bij chronische ziek- tes. Wetenschappelijk onderzoek laat op dit moment zien dat 80 procent van alle welvaartsziekten, inclusief kanker, het gevolg is van leefstijl, hoe de mens met zijn eigen lichaam omgaat.” Op zoek naar de menselijke aspec- ten van geneeskunde, onderbrak Fran- sen zijn studie voor een jaar om in het stervenstehuis van Moeder Theresa in Calcutta te gaan werken. Later deed hij ook werkervaring op in ziekenhui- zen in India en Afrika. “Ik leerde er dat er ook andere oplossingen voor proble- men zijn. Wij zijn vaak vastgeroest in onze denkkaders. Ik kreeg het inzicht LENTE 2017 NFM | 15