Get Adobe Flash player
RENDEMENT – essay – Het rendement van Positieve Gezondheid T E K S T N I E N K E S TO O P | B E E L D NINO N VA N DER SA NDE EN W ENDY VA N H A R DEVELD Investeren in het optimaliseren en verbeteren van de omstandigheden die ons welzijn verder ver- groten, levert meer op dan de focus op het voor- komen en uitbannen van ziektekansen. Helaas is dit laatste in onze maatschappij de norm. Een ommezwaai naar Positieve Geboortezorg redu- ceert bijvoorbeeld niet alleen de zorgkosten, maar is ook gezonder voor zwangeren, baby’s, relaties, zorgverleners en de samenleving als geheel. “W at valt je het meeste op in de gesprek- ken die je na een bevalling voert” vraag ik een gynaecoloog. “En wat zou je daarin het liefste anders zien?” “Ontevreden kraamvrouwen” vertelt hij. Ze zijn teleurgesteld in de beval- ling, het is niet gegaan zoals ze gehoopt hadden en ze worste- len nog met klachten.” Een eerlijk antwoord. Maar het valt hem zwaar. “Positie- ve Post Partum Gezondheid komt vaak voor”, zegt hij. Er ont- staan depressies, relatiecrises of zijn er (onverklaarbare) fy- sieke klachten bij de moeder of baby. Er is blijkbaar een kloof tussen de verwachtingen van zwangeren over de bevalling 34 | NFM LENTE 2017 en de ervaringen die zij vervolgens opdoen in het zieken- huis. Soms waren de verwachtingen niet realistisch. Vaker is er geen duidelijke oorzaak aan te wijzen waarom het anders liep dan gehoopt.” Ik stel de vraag opnieuw, maar dan aan een kinderarts ne- onatoloog. “We zien teveel pasgeborenen die een opname no- dig hebben ten gevolge van een probleem met de voeding en of ‘huilbaby’s’. Waar we vaak tegenaan lopen is dat er een die- per probleem speelt op het niveau van hechting. Deze gezin- nen krijgen uitgebreide ondersteuning, zowel in het zieken- huis als thuis. Soms was er al sprake van opname direct na de geboorte door vroeggeboorte of een te laag geboortegewicht. Dit is een kwetsbare groep ouders waarbij kindermishande- ling en scheidingen vaker voorkomen. Ze komen regelmatig met hun kind terug in het ziekenhuis.” Opnieuw stel ik de vraag. Ditmaal aan een jonge vrouw, zwanger van haar tweede kind. Graag wil ze thuis bevallen. De eerste keer was een nachtmerrie voor haar. Interventie op interventie leidde uiteindelijk tot een bevalling die meer dan drie dagen duurde. “Nog steeds heb ik het gevoel dat ik niet echt contact heb met mijn dochter”, vertelt ze. Nadat een col- lega-therapeut haar heeft geholpen bij het ontladen van alle spanning, verandert de band met haar oudste dochter. Vervol- gens werken we samen aan ontspanning en het opbouwen van vitaliteit en zelfvertrouwen. Er volgt een badbevalling thuis, onder begeleiding van de verloskundige. Ik spreek daarna een stralende, krachtige moeder die zichzelf heeft teruggevonden.