Get Adobe Flash player
I N S P I R AT I E De redactie stelt in iedere editie van het New Financial Magazine vijfentwintig ‘zinnige vragen’ aan een financieel dienstverlener die zich in het afgelopen kwartaal positief heeft onderschei- den. Ditmaal Madelon Engels, verantwoor- delijk voor strategi- sche communicatie bij Achmea Inter- national. Zinnige vragen T E K S T M ADELO N ENG ELS | B EELD JENNIF ER FOTO G R ATIE 1 Hoe wil je herinnerd worden als financieel dienstverlener? Ik zou willen dat Achmea International wordt herinnerd als een bijzondere or- ganisatie die elke dag weer een positief verschil maakt in het leven van men- sen. En waar winst of een goed finan- cieel resultaat niet het doel is maar het gevolg van alle waarde die je toevoegt of betekenis die je geeft. 2 En als mens? Ik leef mijn leven vanuit de inten- tie om steeds weer bij te dragen aan iets 30 | NFM ZOMER 2017 dat groter is dan ikzelf. Ik geloof dat ik als mens op die manier het meest van betekenis kan zijn. Ik zou het mooi vin- den als anderen zich dat van mij zou- den herinneren. 3 Waarom ga jij (iedere ochtend) aan het werk? In mijn werk wil ik uiting kunnen ge- ven aan wie ik ten diepste ben. De af- gelopen tien jaar is het voor mij steeds belangrijker geworden om met dat wat ik doe, bij te dragen aan het grote plan. Soms lukt me dat aardig, soms ook he- lemaal niet. En dat is inherent aan het leven nu. Als je volhardt valt het je toe, heb ik inmiddels geleerd. 4 Op welke (zakelijke) beslissing ben je het meest trots? In mijn rol als marketing manager bij Ten Cate, kunstgras inzetten voor maatschappelijke betekenis: het creë- ren van trapveldjes voor jeugd in ach- terstandswijken. Met het idee op 1 A4- tje heb ik contact gezocht met de Jo- han Cruyff Foundation en samen heb- ben we in 2003 Cruyff Courts gelan-