Get Adobe Flash player
HET ROER OM Ondernemen met impact is hot & happening. Dat is de boodschap van het boek Échte winst van Petra Hoogerwerf, expert op het gebied van ondernemen met maatschappelijke im- pact. Het boek biedt een zevenstappenplan voor organisaties om tot échte winst te komen, dat wil zeggen winst voor onderneming, medewerkers, klanten en samenleving. “We hebben de plicht na te denken hoe wij de planeet willen achterlaten en hoe we een positieve impact kunnen hebben op de samenleving. Dat verwachten medewerkers en klanten. Ondernemen met impact staat nu nog in de kinderschoenen, maar wordt absoluut de norm.” Échte winst als norm TE K S T W I LLE M V R E E S W I J K | B E E L D MA R C H OVA R T (P ORT RET ) EN H ER MA N R ENSING (ZAALFOTO) H et boek Échte winst heeft alles in zich om hét Nederlandse standaardwerk te worden over impact ondernemen, een soort The Purpose Econo- my van Aaron Hurst over de betekeniseconomie. In zowel de be- tekeniseconomie als bij impact onder- nemen staat niet het waarom van orga- nisaties centraal, maar het wat. Uitein- delijk gaat het om de daadwerkelijke maatschappelijke positieve impact. Om impact ondernemen tot een succes te maken, pleit Hoogerwerf voor meer samenwerking tussen nu nog vaak ge- scheiden takken van sport. “Impact on- dernemen is zinvol voor elke organisa- tie, van multinationals, mkb-bedrijven, social-enterprises tot aan non-profitor- ganisaties, goededoelenstichtingen, en burgerinitiatieven. Al deze organisaties kunnen niet alleen veel van elkaar le- ren, maar zullen ook meer kunnen be- reiken door van elkaars expertise ge- bruik te maken.” Hoogerwerf zelf werkte zowel voor non-profitorganisaties, de overheid als commerciële bedrijven. Ze weet als geen ander dat de verschillende type organi- saties veel van elkaar kunnen leren en dat verdienmodellen en impact met el- kaar samenhangen. “We zouden deze organisaties niet meer in hokjes moeten stoppen. Er zou over en weer meer waar- 12 | NFM HERFST 2017 dering mogen zijn. Uiteindelijk gaat het erom hoe je de beschikbare middelen zo efficiënt en doeltreffend mogelijk in- zet voor een betere wereld. Winst is pas winst als iedereen wint. Je kunt als or- ganisatie een deel van de winst inzet- ten voor goede doelen, maar als je tege- lijkertijd investeert in wapenhandel of in projecten/producten die op de lange termijn niet goed zijn voor de samenle- ving of je klanten, dan helpt dat natuur- lijk niets. Je kunt pas maatschappelijk impact hebben als je missie één op één aansluit bij je daden en andersom.” P R AK T IJKVO O RBE E LD E N Om organisaties te helpen impactvoller te ondernemen, biedt het boek ruim 75 praktijkvoorbeelden van organisaties die kiezen voor échte winst, zoals: Taxi Electric, Studio 26, de Legbank, DSM, Duurzame Energie Unie, Vanenvoor en Peerby. “Veel social enterpises worden op- gezet door vrij jonge ondernemers. Ik roep het traditionele bedrijfsleven op om meer van betekenis te zijn. Het lijkt wel of men deze nieuwe ontwikkeling “WINST IS PAS WINST ALS IEDEREEN WINT” nog teveel negeert of onvoldoende op waarde schat. Daarom staat de impact- economie nog maar in de kinderschoe- nen. Het grote verschil kan echter wor- den gemaakt als grote en MKB-onderne- mingen impactvol gaan ondernemen.” Volgens Hoogerwerf begint de im- pacteconomie bij goed leiderschap. Als goede voorbeelden noemt ze Feike Sijbe- sma van DSM en Paul Polman van Unile- ver. ”Zij begrijpen dat een leider niet de oplossingen hoeft aan te dragen, maar vooral een cultuur moet scheppen waar ruimte is voor creativiteit, diversiteit en ondernemerschap om nieuwe oplossin- gen te bedenken en nieuwe wegen te verkennen. Alle bedrijven hebben volop mogelijkheden impactvol te zijn. Omar- ming staat of valt met de mindset van een bedrijf. Veel ondernemingen dienen helaas nog altijd ‘wakker’ te worden.” Hoogerwerf wijst er ook op dat im- pact ondernemen veel verder gaat dan maatschappelijk verantwoord onder- nemen. “Vaak is mvo nog een interne afdeling zonder dat de doelstellingen aansluiten bij de missie van het bedrijf zelf. Een mvo-afdeling of een founda- tion zouden middelen moeten zijn om doelen te bereiken en zouden geen doe- len op zichzelf moeten zijn. Mvo zou niet langer een pagina in een jaarver- slag moeten zijn, maar de aanjager van veranderingen binnen organisaties.”