Get Adobe Flash player
HET ROER OM – manifest – Fundamentals of a Good Company Pas als we onze gezondheidsproblemen niet meer voor ons uit kunnen schuiven en ook de reguliere dokters geen oplossing blijken te hebben, gaan we er anders naar kijken. Maar al te vaak zien we dan pas de werkelijke waarde van een holistische benadering. Vergeet de symptomen, het gaat om de oorzaak. En jawel... in de economie werkt het ook zo. Wij zijn degenen waar men op zit te wachten. Hoogste tijd om gezamenlijk het plaform Positive Change op te richten en de Fundamentals of a Good Company neer te zetten. T E K S T W I M D E V R I E S | B EELD SH O SH A NNA VA N DEN B ER G H H et effect van de crisis is zelfs nu nog, negen jaren na dato, in alle lagen van de samenleving voel- baar. De economie begint weer op het peil te ko- men van voor 2008. Langzamerhand beginnen be- drijven weer wat op te krabbelen maar het kost moeite en veel inspanning. Ondernemers zien weer mogelijkheden en start-ups drukken hun neus tegen de economische winkelruit. De algehe- le stemming op de beurs lijkt gunstig en men lijkt tevreden. Zou onze maatschap- pij geleerd hebben van de zware tijden van het afgelopen decennium. Je mag toch hopen van wel. De ezel en de steen? De politiek heeft de afgelopen vijf jaar ingrijpende maatregelen moeten nemen. Dat wil nog lang niet zeggen dat de op- lossingen die zijn gevonden nu ook in de komende regeerperiode worden geïmple- menteerd. We staan aan de vooravond van een nieuw politiek strijdveld. Nederland heeft bij de verkiezingen van maart 2017 voor een conservatief/liberale regering ge- kozen. De ingeslagen succesvolle politieke aanpak zal in de koelkast worden gezet en de oude mantra’s zullen weer gaan klinken. Het eigenbelang zal weer prevaleren. Winst zal weer de toetssteen worden voor kortetermijnsucces zonder na te denken over noodzaak van de lange termijn. Er is in de Tweede Kamer een wetsvoorstel ingebracht om de 20 procent bonusbijdrage af te schaffen. De aanleiding is dat door de Brexit, Britse banken Neder- land links zullen laten liggen. De Neder- landse financiële sector is rep en roer en daarmee ook de Nederlandse overheid. Argumentatie? De bestuurders willen doorgaan op hun zelfde perverse voet. Bo- nus, bonus en nog eens bonus. L’histoire ce répète. Gelukkig kreeg dit voorstel niet de vereiste meerderheid maar het is een te- ken aan de wand. Fundamentele besluiten zullen on- danks de ernst van de situatie, weer wor- den getorpedeerd door partijpolitieke be- langen. Handelen of uitvoeren worden er ernstig door vertraagd. “ONDERNEMERS ZIEN WEER MOGELIJKHEDEN EN START-UPS DRUKKEN HUN NEUS TEGEN DE ECONOMISCHE WINKELRUIT” HERFST 2017 NFM | 19