Get Adobe Flash player
HET ROER OM Vier suggesties die de sector gezamenlijk kan oppakken om een brug te slaan naar de samenleving. Dit was het idee dat de stichting New Financial Forum, Bureau DFO en Obvion aan een aantal be- drijfsgenoten voorhield met de intentie één van de ideeën gezamen- lijk te realiseren. De avond leverde meer op dan gehoopt. Niet al- leen boeiende gesprekken over wezenlijke onderwerpen, maar ook werden twee ideeën door verzekeraars en adviseurs daadwerkelijk omarmd. Deze ideeën worden uitgewerkt en gerealiseerd. Brug naar de samenleving T E K S T W I LLE M VR EESW IJK | B EELD MICH A EL GA IDA D e stichting New Financial Forum bundelt krachten, ideeën, inspiratie en best practices van positief inge- stelde mensen die gezamen- lijk een bijdrage leveren aan een gezonde en gerespecteerde fi- nanciële sector. De sector is de bloeds- omloop van de samenleving. Om een gezonde bloedsomloop te behouden of de bloedsomloop opnieuw gezond te maken is continue actie van binnen uit de sector nodig. Hierdoor floreert de sa- menleving en herstelt het vertrouwen in de sector. Dat klinkt mooi, maar hoe doe je dat dan? Het New Financial Fo- rum bedacht een viertal mogelijkhe- den om gezamenlijk een brug naar de samenleving te slaan. Dit omdat een brug steviger wordt als je hem samen bouwt en omdat iedere nieuwe reis met een eerste stap begint. De vier sugges- ties werden op verzoek van het New Fi- nancial Forum ingeleid door een aantal branchegenoten. 50 | NFM HERFST 2017 J O NG E R EN E N ZE KE RHE I D Het eerste idee werd gepresenteerd door Jurjen Oosterbaan. Volgens Oos- terbaan is de sector op leeftijd, zijn er veel aannames over wat jongeren vin- den van de financiële sector en hoe jongeren zich gedragen, maar missen we als bedrijfstak vaak het directe con- tact met de jongeren zelf. We lijken als sector onvoldoende zichtbaar bij deze doelgroep. Om dit te veranderen, zul je op zijn minst moeten weten wat er leeft onder jongeren. Het New Financial Fo- rum zou bijvoorbeeld het initiatief kunnen nemen voor een jongerenpanel met als doel te leren wat jongeren be- weegt, wat hun leefwereld is en hoe ze tegen onze sector en tegen risico’s aan- kijken. Dit zou kunnen in samenwer- king met scholen. De visie van jonge- ren kun je op diverse manieren met de sector delen (nieuwsbrieven, vlogs, etc). DE G E E S T E N D E WE T Het idee over de ethiek van het advi- seren werd ingeleid door Winnie Ver- olme manager Klantbeleving Obvion. Volgens Verolme zijn er uitspraken van Kifid waarbij je als financieel dienstver- lener in het gelijk wordt gesteld, maar waarvan je toch een knoop in de maag krijgt. Het zijn schrijnende gevallen waar je als sector misschien toch je ver- antwoordelijkheid voor zou moeten ne- men, ook al is het wettelijk gezien niet verplicht. Idee is om voorbeelden van deze schrijnende gevallen te verzame- len en te delen met de sector. Je zou wellicht ook een Raad van Wijzen kun- nen samenstellen die meedenkt over oplossingsrichtingen voor dilemma’s. Zo’n advies is dan niet bindend, maar geeft richting aan. Een soort van mo- reel beraad per bedrijf. D E S E CTO R I N D E S AM E NLEVIN G Het derde idee werd ingeleid door Bou- dewijn van Uden (a.s.r.). Hoe kan het New Financial Forum bijdragen om de maatschappelijke rol die de financië- le sector heeft beter over het voetlicht te krijgen. Financieel dienstverleners