Get Adobe Flash player
N AWO O R D D Het roer om e systemen die we ooit samen hebben gecre- ëerd behoren niet meer bij de behoeften van vandaag. Je ziet dan ook dat duizenden mensen opstaan om anders te werken, anders te onder- nemen, hun leven anders in te richten. Steeds meer mensen nemen de verantwoordelijkheid om een samenleving te bouwen waar ze wel in geloven, wel in willen leven, wel aan willen bijdragen. Meer en meer bedrijven beseffen dat winst pas winst is als ieder- een wint. Op Radio EenVandaag mocht ik als Optimist mijn verhaal doen. Ik sprak de Koning aan. Een oproep derhalve aan alle Nederlanders: Nederland is een prachtig land, een voorrecht hier geboren te mo- gen zijn. Waar anders in de wereld vind je zoveel vrijheid, onderne- merschap en welvaart. Waar anders zijn er zoveel mogelijkheden om jezelf te ontwikkelen, jezelf te zijn en je uit te spreken? U heeft een prachtige vrouw, drie schitterende kinderen en straks hopelijk fantastische kleinkinderen. We zijn het aan onze kinderen ver- plicht om een leefbare wereld achter te laten en met elkaar te bouwen aan die betere wereld. Toch zien we dat onze samenleving op tal van punten vastloopt. Er is veel onvrede in Nederland, onvrede die veelal voortkomt uit angst om het bestaande te verliezen. Voor veel mensen ontbreekt het perspectief. Na de Tweede Wereldoorlog zijn we aan de opbouw be- gonnen met als doel dat onze kinderen het altijd be- ter zouden krijgen dan wij. Daar is nu geen sprake van. De angst is er dat onze kinderen en kleinkinde- ren het minder zullen krijgen dan wij. Er zijn veel problemen in de wereld. Nederland heeft de middelen, de mentaliteit, het ondernemer- schap en de mensen om deze problemen aan te pak- ken en hét gidsland te worden op weg naar een wereld die we wel graag nalaten aan onze kinde- ren. Door deze rol op te pakken, bieden we onszelf, alle Nederlanders en daarmee de wereld perspectief voor de toekomst. Dat perspectief is niet een nieuw business model dat het oude vervangt en waarmee we onze rijkdommen veilig kunnen stel- len. Het perspectief is een mooiere, liefdevolle plek voor iedereen. Op allerlei gebieden en in allerlei sectoren laten al heel veel men- sen zien hoe het anders kan. Niet door vast te houden aan het bestaan- de, maar door uit bestaande systemen te stappen die ons ooit van dienst waren maar waarin we nu gevangen zitten. Door ons met an- dere manieren van werken, denken en doen een nieuw perspectief aan te reiken. Al deze mensen bouwen met tal van succesvolle initiatieven aan die mooiere samenleving. Vreemd genoeg zijn ze nog maar weinig zichtbaar. En daar willen we graag wat aan doen. U zult versteld staan hoeveel mensen zijn opgestaan en hoeveel sa- menhang er is tussen al deze mensen. Het is de hoogste tijd om Neder- land al deze voorbeelden uit al deze verschillende sectoren te laten zien, zodat nog meer mensen dit willen en kunnen oppakken. Voor wie ook alweer? Voor uw en onze kinderen en kleinkinderen. Het New Financial Forum wil graag een bijdrage leveren om dat nieuwe perspectief dichterbij te brengen. Dat perspectief is niet buiten ons. Integendeel. Hamvraag is: in hoeverre kan en wil ik een bijdrage leveren aan een wereld waar ik graag in leef of wil ik systemen in stand houden die ik diep van binnen verfoei? Als we deze vragen eerlijk beantwoorden en ernaar gaan handelen, veranderen we uitein- delijk ook de koers van olietankers. Een mooi perspectief. Veel inspiratie toegewenst met dit thema- nummer. En vergeet ondertussen niet je op de site van het New Financial Forum in te schrij- ven voor de bijzondere workshop van Max Wohlgemuth Kitslaar op 5 oktober in Utrecht. Een must go voor avonturiers, nieuwsgierige ondernemers en iedereen die graag van bete- kenis wil zijn. n “IN HOEVERRE HOUDEN WE SYSTEMEN IN STAND DIE WE DIEP VAN BINNEN VERFOEIEN” WILLEM VREESWIJK willem@willemvreeswijk.com HERFST 2017 NFM | 53