Get Adobe Flash player
PA RT N E R A RT I K E L Zelfverzekerder voor de klas WORDT HET DIE COOLE SPIJ- KERBROEK OF TOCH DAT NIEUWE SPEL VOOR DE PLAY- STATION? EN NIKS MIS MET EEN HOOG EIGEN RISICO VOOR EEN LAGE ZORGPRE- MIE, TOCH? TEK S T CH RI S T EL VAN CA P E LLE V E E N B E E LD DI V ER S I O N D agelijks krijgen jongeren te maken met verleidin- gen en financiële keuzes die ze niet altijd kunnen overzien. Eén op de vijf neemt zelfs zulke grote risi- co’s met hun geld dat ze in financiële problemen ko- men, met schulden tot gevolg. Het peer education- programma MoneyWays maakt zaken als omgaan met geld, ver- zekeren, schulden en groepsdruk bespreekbaar in het voortgezet onderwijs en het mbo. Het landelijke onderwijsprogramma MoneyWays werd in 2013 ontwikkeld door Diversion samen met het Nibud. Om aan te slui- ten bij de belevingswereld van jongeren wordt gebruik gemaakt van peer educators. Dit zijn jonge rolmodellen die de lessen ver- zorgen. Zij maken op een laagdrempelige en veilige manier de so- ciaal emotionele kant van omgaan met geld, armoede en schulden bespreekbaar. Omdat jongeren vaak niet goed weten waar welke verzekering precies voor is, is sinds vorig jaar het thema verzeke- ren geïntegreerd in de MoneyWays-lessen op het mbo. Deze ver- diepingsslag is ontwikkeld in samenwerking met het Verbond van Verzekeraars. FINANCIËLE ZELFREDZAAMHEID Uit de ervaringen van vorig jaar blijkt dat de jongeren de lesstof soms wat taai vonden en de peer educators moeite hadden het on- derdeel verzekeren begrijpelijk uit te leggen. Door contacten bij het Nibud werd a.s.r. Foundation gevraagd te helpen bij het verleven- 34 | NFM WINTER 2017 Peer educators Vera en Said voor de klas. digen van de bestaande lesstof. Dit verzoek paste prima in de doel- stelling van a.s.r. Foundation, die staat voor het verbeteren van de financiële zelfredzaamheid van jong en oud. Door hulp te bieden binnen dit lesprogramma draagt a.s.r. bij aan de verzekeringskennis van de jongeren die de lessen van MoneyWays volgen op het mbo. ZELFVERZEKERD We ontwikkelden een quiz waarmee de peer educators hun verze- keringskennis kunnen vergroten en concrete voorbeelden voor in de lessen krijgen aangereikt. Zo kunnen ze de opdrachten verleven- digen met onderwerpen die echt spelen onder de jongeren. Daar- naast zijn de peer educators allemaal gekoppeld aan twee a.s.r. buddy’s. Eén met kennis over de zorgverzekering en een ander die alles weet over schadeverzekeringen zoals de inboedel-, reis- of de scooterverzekering. Er zijn al 21 a.s.r. buddy’s actief binnen dit pro- ject. Via WhatsApp beantwoorden zij vragen van peer educators, soms ter voorbereiding van de les en soms ook vragen van leerlin- gen die de peer educators zelf niet kunnen beantwoorden. Zo dra- gen de a.s.r.-buddy’s bij aan de verzekeringskennis van de peer edu- cators, waardoor zij zelfverzekerder voor de klas staan. Van de hon- derd peer educators hebben we er tot nu toe dertig op deze manier getraind. In november volgt een tweede groep n Meer informatie: www.moneyways.nl. Christel van Capelleveen is contentmarketeer Merk & Positionering bij a.s.r.