Get Adobe Flash player
NIEUW PERSPECTIEF – essay – Oude wijsheid als houvast voor modern leiderschap De werkelijkheid van vandaag de dag verontrust velen. Het lijkt alsof de mensheid op ramkoers ligt met haar eigen toekomst. Hoe maken we rechtsomkeer? Oude wijsheden fungeren als houvast voor modern leiderschap”, aldus Hans Siepel in een lezing voor de SVDC-Kenniskring ‘Leiderschap & Communicatie in crisissituaties’ in Zeist. T EKS T H A NS SIEP EL M et ongeloof kijken we naar de opstand van de aarde die met overstromingen, orkanen, smel- tende poolkappen, bosbranden en stijgende waterspiegels haar stem laat horen. De afkeer en woede tegen het politieke establishment wereldwijd groeit. Nagenoeg op elk continent staan burgers op tegen hun (corrupte) po- litieke leiders. Ook zien we de opmars van autoritaire en populistische leiders die met leugens, provocaties en haat als stijlmiddel de internationale politieke arena meer en meer domineren. Nagenoeg alle oude instituten, van de politieke tot kerkelijke, van de financiële tot de media en wetenschap lijden aan een chronisch tekort aan publiek vertrouwen en zijn daardoor meer en meer een maat- schappelijke bedreiging geworden. Feiten, dé waarheid en de vermeende objectiviteit zijn hun overtuigingskracht kwijt. Nog frus- trerender is dat we er geen sluitende verklaring voor heb- ben. Dat het ons overkomt zonder dat we het in perspectief of ‘groot verhaal’ kunnen plaatsen. Dat alles tegen de achter- grond van een groeiende, collectieve behoefte aan een nieuw inspirerend ‘groot verhaal’, dat wél houvast biedt. “DE OPDRACHT VAN MODERNE LEIDERS IS HET HERSTELLEN VAN VERBROKEN RELATIES” HO UVAS T Welk houvast kan de oude wijsheid bieden? Welk groot nieuw en inspirerend verhaal reikt zij ons aan? Hoe kan zij een inspira- tiebron zijn voor leiders die in dit kritisch tijdsgewricht politieke en bestuurlijke ver- antwoordelijkheid dragen? Wat vraagt het van hen? En wat betekent deze wijsheid voor modern leiderschap?  Voordat we deze vragen kunnen beant- woorden, moeten we de vraag beantwoor- den wat we onder het begrip ‘werkelijkheid’ verstaan. Het woordenboek geeft de vol- gende omschrijving: ‘iets wat vaststaat, dat HERFST 2018 NFM | 19