Get Adobe Flash player
PA RT N E R A RT I K E L 10.000 uur vrijwilligerswerk WAT VERWACHT NEDERLAND VAN EEN VERZEKERAAR DIE MIDDEN IN DE MAATSCHAPPIJ WIL STAAN? D it zette rapper Sticks in 2016 op een rij met de cam- pagne ‘Het Andere Verhaal’. In 2017 lieten we met de vervolgcampagne ‘Het Andere Bewijs’ zien dat a.s.r. elke dag stappen zet om te voldoen aan die ver- wachtingen. In het najaar van 2018 rapt Sticks samen met de elfjarige Roos over de inzet door a.s.r. medewerkers voor de maatschappij. Activiteiten die worden geïnitieerd vanuit a.s.r. foundation. A.S .R. FOU N DATI ON Het bestaansrecht van a.s.r. is mensen helpen. a.s.r. helpt klanten bij het samen delen van risico’s en het samen opbouwen van ver- mogen voor later. Klanten moeten daarvoor bewuste financiële keuzes kunnen maken. Om dat te kunnen, is het belangrijk om fi- nancieel zelfredzaam te zijn. a.s.r. foundation helpt door medewer- kers te stimuleren zich naast hun werk vrijwillig in te zetten voor de maatschappij door kinderen voor te lezen of les te geven in om- gaan met geld, maar ook door mensen met financiële problemen te helpen hun financiën weer op orde te krijgen. VOORL E Z E N OP SC H O L E N E N BIJ G E Z INNE N T HUI S a.s.r. foundation richt zich op het bevorderen van de financiële edu- catie voor kinderen en jongeren. Goed kunnen lezen hoort daar bij. Mandy van Schaaik is een van de vrijwilligers die via de Voorlees- Express twintig weken lang voorleest aan kinderen met een taal- achterstand. “Het is een laagdrempelige manier om mensen te hel- pen.” Ook tijdens het Nationale Voorleesontbijt lezen elk jaar veel a.s.r. collega’s voor. Vorig jaar op bijna zeventig verschillende basis- scholen. L EREN OMGA A N ME T G E L D Naast voorlezen geven we lessen in omgaan met geld. Kenny Zar- tarian, manager a.s.r. vastgoed vermogensbeheer: “Het was mijn eerste ervaring, erg leerzaam en volgend jaar zeker voor herhaling vatbaar.” In maart dit jaar gaven bijna honderd collega’s meer dan honderd gastlessen tijdens de Week van het Geld. Niet eerder wa- ren het er zoveel. Ook in het MBO staan a.s.r. collega’s regelmatig voor de klas. Deze lessen vragen een langere tijdsinvestering, zoals lessen via Stichting LEF en het programma MoneyWays van Diver- sion. F I NANCI Ë N O P O RD E Ook ondersteunen we huishoudens met (risico op) problematische schulden. Het hebben van een ongeordende administratie, het ontbreken van een goede financiële opvoeding en laaggeletterd- heid verhoogt de kans op schulden. Daarom helpen we via de vrij- willigersorganisaties U-centraal en de Tussenvoorziening mensen hun financiën weer op orde te krijgen. Arne van Weenen, mana- ger klantreis: “Van het openen van een bankrekening tot het kwijt- schelden of verlagen van de gemeentelijke belasting. Dat moeten ze allemaal zelf doen, dat is veel toekomstbestendiger dan dat ik dat voor hen doe.” HE LP E N D O O R T E D O E N Naast de financiële educatie stimuleren we collega’s om te helpen bij maatschappelijke organisaties, zowel in teamverband als thuis. We organiseren Maatschappelijke Teamactiviteiten waarbij colle- ga’s maatschappelijke organisaties helpen door hun handen uit de mouwen steken. Daarnaast ondersteunen we collega’s die in de privé-omgeving vrijwilligerswerk doen met een financiële bijdrage. Marijke Troost, hoofd a.s.r. foundation: “In 2017 hebben ruim dui- zend collega’s bijna 10.000 uur vrijwilligerswerk gedaan. Een on- gekend aantal! Daar ben ik enorm trots op en daar willen wij ons graag voor blijven inzetten.” n Christel van Capelleveen is contentmarketeer Merk & Positionering bij a.s.r. WINTER 2018 NFM | 47