Get Adobe Flash player
BEWUST LEIDERSCHAP In 2013 richtte succesvol ondernemer Peter van Bergen samen met Gijs van Arken en Bert Rorije Over Rood op, een stichting voor ondernemers die in grote financiële problemen zitten of daarin verzeild drei- gen te raken. “Ik heb zelf bij verschillende ondernemingen in mijn omgeving gezien hoe snel ze in een diepe put kunnen vallen en daar niet meer uitkomen. Een scheiding, een leverancier die failliet gaat of een paar fouten in je boekhouding kunnen je zo tien jaar van je leven kosten. Dit kan ons allemaal over- komen en ik vind dat deze mensen in deze situatie geholpen moeten worden. Over Rood wil deze men- sen helpen. Mijn droom is dat de stichting Over Rood op termijn overbodig wordt.” Mijn droom is overbodig te worden S AM E NS T E L L I NG W I LLE M V R E E S WIJK I n de vorige editie stond het New Financial Magazine uitgebreid stil bij de enorme persoonlijke impact van een faillissement. In deze edi- tie staan we stil bij de vraag hoe on- dernemers in financiële nood geholpen kunnen worden. Van Bergen is net als Van Dam on- dernemer. Hij richtte vele bedrijven op, onder meer MKB Brandstof. Na dit suc- cesvolle avontuur raakte hij via vrijwil- ligerswerk in contact met ondernemers in nood. Op de site van Over Rood vertelt hij: “Wat ik aantrof, heeft me diep ge- raakt en zal ik nooit meer vergeten. Een bange, schichtige en ontredderde man. Iemand die al lang niet meer bui- ten was geweest. Zichzelf had opgeslo- ten in z’n huis. De gordijnen gesloten hield. En zeven jaar ongeopende post had verzameld. Maar hij was niet het enige schrijnende geval waar ik mee te 24 | NFM LENTE 2019 maken kreeg. Er zijn zoveel men- sen die hun nek uitsteken. Dat hoort bij ondernemen. Maar als ze één keer een misstap maken, kan ze dat zomaar tien jaar van hun leven kos- ten.” Van Bergen besefte dat zijn financiële kennis lang niet voldoende was om deze mensen te helpen. Hij ont- dekte dat mensen met schul- den ook vaak sociale en psy- chische problemen hebben. “Daarom begreep ik niet waarom de meeste schuld- hulpverleners de schulde- naren alle zorg uit handen nemen. Zo verlies je de con- trole en leer je niet van je fouten. Kan het de volgende keer weer gebeuren.”