Get Adobe Flash player
diversiteit – essay – WIFS onderzoekt vrouwelijk leiderschap Van morele aanleiding naar toegevoegde waarde Diversiteit en vrouwelijk talent zorgen voor een beter organisatieklimaat, dat weer een positieve bijdrage levert aan de uitdagingen waar de financiële sector mee wordt geconfronteerd. Volgens Women in Financial Services (WIFS) is het hoog tijd om de waarde en succesvolle ontwikkeling van vrouwelijk leiderschap met behulp van onderzoek te gaan onderbouwen. T E K S T N I CO L ETTE LOON E N E N NATALIA G O NCHA ROVA | BEELD MA RK HADDEN D e vereniging, bekend om haar pleidooi voor een duurzamere sector door een betere balans en meer diversiteit, ging eind 2015 een partnerschap aan met Hay Group. Samen met dit organisatie- adviesbureau, dat begeleiding biedt op het gebied van belonings- en leiderschapsvraagstukken maar ook onderzoek verricht naar de invloed van leiderschapsstij- len op bedrijfscultuur en organisatie-in- richting, startte WIFS begin 2016 een on- derzoek naar wat de beste vrouwelijke lei- ders onderscheidt van andere leiders. Met de uitkomsten uit het onderzoek wil WIFS aantonen dat vrouwelijk leiderschap de fi- nanciële sector kan versterken. aan de toegevoegde waarde van organisaties. Het onderzoek moet naast antwoorden helpen formuleren op de vraag wat de beste vrouwelijke leiders in de sector onderscheidt van an- dere (zowel mannelijke als vrouwelijke) leiders, ook inzicht geven in wat de sector helpt of hindert in het creëren van een klimaat waarin vrouwelijke leiders zich kunnen ontwik- kelen. “We gaan ervoor zorgen dat we de De stap in de richting van onderzoek faci- liteert WIFS in het verschuiven van haar aandacht van de morele aanleiding voor diversiteit naar diversiteit als bijdrage 18 | NFM LENTE 2016 financiële sector een ander gezicht geven” De eerste fase van het onderzoek ging in januari 2016 van start met een nomina- tieronde waarvoor WIFS een oproep deed binnen haar directe netwerk om succes- volle vrouwen voor het onderzoek op te geven. Op basis van alle ingediende nominaties wordt een short list van succesvolle vrou- wen opgesteld, die door WIFS zullen wor- den benaderd voor het onderzoek. Van de